Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Bởi tronbokienthuc
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, năm 2022, ngành Tuyên giáo Hải Dương định hướng “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo”; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 với chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Ngành Tuyên giáo sẽ chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Cùng với đó, ngành liên tục làm tốt công tác chỉ huy, xu thế tuyên truyền, Giao hàng hiệu suất cao những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội trọng tâm, cấp bách, như : Cải thiện môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cấp tỉnh ; kiến thiết xây dựng và phát huy văn hóa truyền thống và con người mới Thành Phố Hải Dương ; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch trong trạng thái thông thường mới. Ngành tập trung chuyên sâu tham mưu, tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo ý thức ” 5 rõ ” ( rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ tác dụng và rõ nghĩa vụ và trách nhiệm ) gắn học tập với làm theo và nêu gương, tạo chuyển biến can đảm và mạnh mẽ trong ĐK triển khai việc làm cải tiến vượt bậc ; kiến thiết xây dựng kế hoạch nêu gương của những tập thể, cá thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy quản trị .

Ngành Tuyên giáo Hải Dương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng và các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ngành  tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, định hướng, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cho biết, trong năm 2022, Ban tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về khát vọng phát triển; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập, làm theo và nêu gương; chuyển đổi số công tác Tuyên giáo.

You may also like

Để lại bình luận