Liên hệ thực tế công tác đánh giá cán bộ, công chức ở địa phương, đơn vị đồng chí công tác

Bởi tronbokienthuc
Trong những khâu của công tác cán bộ, mỗi khâu có vai trò, vị trí quan trọng khác nhau, thực thi tốt khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực thi tốt những khâu khác. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong những năm qua, tỉnh ta đã phối hợp ngặt nghèo những khâu để triển khai công tác đánh giá, giảng dạy, tu dưỡng, đề bạt, chỉ định cán bộ của tỉnh. Trong đó, hoàn toàn có thể nói, đánh giá cán bộ là khâu tiên phong, là địa thế căn cứ để triển khai những khâu khác trong công tác cán bộ, có tác động ảnh hưởng đến tổng thể những khâu của công tác cán bộ .Công tác đánh giá cán bộ là trách nhiệm rất là quan trọng, có ý nghĩa quyết định hành động trong việc phát hiện, lựa chọn, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, sắp xếp, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực thi những chính sách, chủ trương so với cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ; từ đó, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lượng và hiệu suất cao công tác của cán bộ .Công tác đánh giá cán bộ của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hàng năm và khi triển khai quy hoạch, chỉ định, ra mắt cán bộ ứng cử đã được triển khai theo đúng Quyết định số 286 – QĐ / TW, ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị và Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của nhà nước ; đồng thời, thực thi nghiêm công tác đánh giá, phân loại tổ chức triển khai đảng, đảng viên cuối năm theo pháp luật của Trung ương, gắn với việc thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Nhìn chung, việc đánh giá cán bộ của tỉnh trong thời hạn qua cơ bản đã cung ứng được nhu yếu Giao hàng cho công tác quy hoạch, sắp xếp, sử dụng, sắp xếp cán bộ ; qua đánh giá đã khắc phục những sống sót, hạn chế, kịp thời kiện hàng loạt máy cán bộ chỉ huy của những địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt quan trọng là so với người đứng đầu để chỉ huy thực thi tốt trách nhiệm chính trị được giao .

Tuy nhiên, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ của tỉnh trong thời gian qua vẫn là khâu yếu, còn nhiều tồn tại, hạn chế, cụ thể: Một số trường hợp đánh giá chưa phản ánh đúng thực chất cán bộ, thiếu những phương pháp, cách làm hiệu quả, thiếu những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, nên khó định lượng và khó đánh giá trong thực tế, từ đó có những trường hợp cán bộ, công chức trong quá trình công tác vi phạm khuyết điểm nhưng đánh giá cán bộ không phát hiện ra, chỉ khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra mới phát hiện. Điều này cho thấy, việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức ở những địa phương, cơ quan, đơn vị này còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thiếu khách quan, sâu sát, có biểu hiện nể nang, né tránh, sợ mất lòng hoặc không nắm chắc cán bộ, nên không phát hiện sai phạm của cán bộ.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, cần thực hiện một số nội dung sau:

– Quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức một cách không thiếu về vai trò, tầm quan trọng trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ; xem đây là một trong những khâu đặc biệt quan trọng quan trọng trong công tác cán bộ, làm tiền đề cho việc sắp xếp, sắp xếp cán bộ một cách hài hòa và hợp lý, qua đó phát huy được năng lượng, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên .

– Xây dựng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sát với từng nhóm chức danh cán bộ, từng đối tượng cán bộ cụ thể; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, đồng thời, chú trọng việc mở rộng dân chủ rộng rãi trong Đảng và quần chúng nhân dân để giám sát trong công tác đánh giá cán bộ.

– Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác đánh giá cán bộ so với cấp dưới. Đồng thời, sẽ xem xét, kiểm điểm làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu những cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác chỉ huy, chỉ huy để công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thực thi một cách qua loa, hình thức, nhận xét đánh giá cán bộ chưa đúng thực ra .Nguyễn Vương Duy Tân – Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận