Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 25/2018 / TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2018.
Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Công báo;
– Website của Chính phủ;
– Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

QUY ĐỊNH

CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non gồm có : Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ( sau đây gọi là chuẩn hiệu trưởng ) và hướng dẫn sử dụng chuẩn hiệu trưởng .2. Quy định này vận dụng so với hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non ) và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 2. Mục đích ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng

1. Làm địa thế căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lượng ; thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng quản trị nhà trường cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .2. Làm địa thế căn cứ để những cơ quan quản trị nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lượng của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ; thiết kế xây dựng và triển khai chính sách, chủ trương tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non ; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán .3. Làm địa thế căn cứ để những cơ sở huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhà giáo và cán bộ quản trị giáo dục thiết kế xây dựng, tăng trưởng chương trình và tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non .4. Làm địa thế căn cứ để những phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng ; giáo viên thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện, học tập tăng trưởng phẩm chất, năng lượng quản trị nhà trường .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức, phong thái thao tác của hiệu trưởng trong triển khai việc làm, trách nhiệm .2. Năng lực là năng lực triển khai việc làm, trách nhiệm của hiệu trưởng .3. Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non là mạng lưới hệ thống phẩm chất, năng lượng mà hiệu trưởng cần đạt được để chỉ huy và quản trị nhà trường .4. Tiêu chuẩn là nhu yếu về phẩm chất, năng lượng ở từng nghành của chuẩn hiệu trưởng .5. Tiêu chí là nhu yếu về phẩm chất, năng lượng thành phần của tiêu chuẩn .6. Mức của tiêu chuẩn là Lever đạt được trong tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của mỗi tiêu chuẩn. Có ba mức so với mỗi tiêu chuẩn theo Lever tăng dần : mức đạt, mức khá và mức tốt ; mức cao hơn đã gồm có những nhu yếu ở mức thấp hơn liền kề .a ) Mức đạt : Có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mầm non theo pháp luật ;b ) Mức khá : Có phẩm chất, năng lượng thay đổi, phát minh sáng tạo tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mầm non ;c ) Mức tốt : Có tác động ảnh hưởng tích cực đến thay đổi quản trị cơ sở giáo dục mầm non và tăng trưởng giáo dục địa phương .7. Minh chứng là những dẫn chứng ( tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng ) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của tiêu chuẩn .8. Quản trị nhà trường là quy trình thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai những xu thế, lao lý, kế hoạch tăng trưởng nhà trường .9. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng là việc xác lập mức độ đạt được về phẩm chất, năng lượng quản trị nhà trường của hiệu trưởng theo lao lý của chuẩn hiệu trưởng .10. Cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín về công tác làm việc quản trị nhà trường ; hiểu biết về tình hình giáo dục trong toàn cảnh mới ; có năng lượng tư vấn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc làm và trong hoạt động giải trí tu dưỡng tăng trưởng năng lượng chỉ huy và quản trị nhà trường .

Chương II
CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường, có phong cách làm việc khoa học; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong thái thao táca ) Mức đạt : Thực hiện tốt lao lý về đạo đức nhà giáo, có tác phong, giải pháp thao tác tương thích với việc làm ; chỉ huy tổ chức triển khai triển khai trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo trong nhà trường ;b ) Mức khá : Thường xuyên tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo ; có ý thức rèn luyện tạo dựng phong thái thao tác khoa học ; phát hiện, kiểm soát và chấn chỉnh kịp thời những biểu lộ vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên cấp dưới ; dữ thế chủ động phát minh sáng tạo trong thiết kế xây dựng những nội quy, pháp luật trong nhà trường ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực trong nhà trường về đạo đức nghề nghiệp ; có ảnh hưởng tác động tích cực và tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về thực thi những pháp luật về đạo đức nhà giáo, phong thái thao tác khoa học trong nhà trường .2. Tiêu chí 2. Tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trườnga ) Mức đạt : Có tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường ;b ) Mức khá : Lan tỏa tư tưởng thay đổi đến mọi thành viên trong nhà trường ;c ) Mức tốt : Có tác động ảnh hưởng tích cực đến cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường .3. Tiêu chí 3. Phát triển trình độ, nhiệm vụ bản thâna ) Mức đạt : Đạt chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo theo pháp luật và hoàn thành xong những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ theo pháp luật ; có kế hoạch tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ ; update kịp thời những nhu yếu thay đổi của ngành về trình độ nhiệm vụ ;b ) Mức khá : Chủ động tự học, update tăng trưởng kỹ năng và kiến thức, nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ phân phối nhu yếu thay đổi và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất và giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ ;c ) Mức tốt : Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ nhằm mục đích cung ứng và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất và giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ .

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
Quản trị các hoạt động trong nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện trẻ em, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nhu cầu của trẻ em trong nhà trường.

1. Tiêu chí 4. Tổ chức thiết kế xây dựng kế hoạch tăng trưởng nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức thiết kế xây dựng kế hoạch và giám sát, đánh giá triển khai kế hoạch tăng trưởng nhà trường tương thích thực tiễn ; chỉ huy tổ trình độ, giáo viên và nhân viên cấp dưới kiến thiết xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất và giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ theo pháp luật ;b ) Mức khá : Đổi mới, phát minh sáng tạo trong tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng kế hoạch ; giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch tăng trưởng nhà trường và kế hoạch của tổ trình độ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ;c ) Mức tốt : Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch tăng trưởng nhà trường .2. Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏa ) Mức đạt : Tổ chức thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ ; đánh giá sự tăng trưởng về sức khỏe thể chất và sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ theo lao lý ;b ) Mức khá : Đổi mới quản trị hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ, bảo vệ giáo viên thực thi những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom tương thích với nhu yếu phong phú và hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ ; tác dụng tăng trưởng về sức khỏe thể chất và sức khỏe thể chất của trẻ nâng cao ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về quản trị hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ .3. Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏa ) Mức đạt : Tổ chức thiết kế xây dựng và tiến hành thực thi kế hoạch hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ ; đánh giá mức độ tăng trưởng về sức khỏe thể chất, ngôn từ, nhận thức, tình cảm – xã hội và thẩm mỹ và nghệ thuật của trẻ theo pháp luật ;b ) Mức khá : Đổi mới quản trị hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ hiệu suất cao ; bảo vệ giáo viên thực thi những hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ tương thích với sự tăng trưởng của từng trẻ và nhu yếu thay đổi giáo dục ; tác dụng tăng trưởng tổng lực về sức khỏe thể chất, ngôn từ, nhận thức, tình cảm – xã hội và nghệ thuật và thẩm mỹ của trẻ nhỏ được nâng cao ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về quản trị hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ .4. Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức thiết kế xây dựng đề án vị trí việc làm ; dữ thế chủ động yêu cầu tuyển dụng nhân sự theo lao lý ; sử dụng giáo viên, nhân viên cấp dưới đúng trình độ, nhiệm vụ ; đánh giá, phân loại giáo viên, nhân viên cấp dưới ; tổ chức triển khai thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tiếp tục để tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, năng lượng quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản trị và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường ; thực thi chính sách chủ trương và thi đua khen thưởng đúng lao lý .b ) Mức khá : Sử dụng giáo viên, nhân viên cấp dưới tinh gọn, hiệu suất cao ; tạo động lực tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp liên tục cho giáo viên, năng lượng quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản trị và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường có hiệu suất cao ;c ) Mức tốt : Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về quản trị nhân sự trong nhà trường .5. Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức triển khai, hành chính nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức kiến thiết xây dựng và triển khai những pháp luật đơn cử về tổ chức triển khai, hành chính trong nhà trường ; thực thi phân công, phối hợp giữa những tổ trình độ, tổ văn phòng và những bộ phận khác thực thi trách nhiệm theo lao lý ;b ) Mức khá : Sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy tinh gọn, hiệu suất cao ; phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền cho những bộ phận, cá thể trong nhà trường để thực thi tốt trách nhiệm ;c ) Mức tốt : Tin học hóa những hoạt động giải trí quản trị tổ chức triển khai, hành chính của trường ; tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về quản trị tổ chức triển khai, hành chính của nhà trường .6. Tiêu chí 9. Quản trị kinh tế tài chính nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức kiến thiết xây dựng và triển khai quy định tiêu tốn nội bộ, lập dự trù, thực thi thu chi, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, kiểm tra kinh tế tài chính, công khai minh bạch kinh tế tài chính của nhà trường theo lao lý ;b ) Mức khá : Sử dụng hiệu suất cao những nguồn kinh tế tài chính nhằm mục đích nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ;c ) Mức tốt : Huy động những nguồn kinh tế tài chính hợp pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về quản trị kinh tế tài chính nhà trường .7. Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, vật dụng, đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức kiến thiết xây dựng thực thi pháp luật của nhà trường về cơ sở vật chất, vật dụng, đồ chơi, thiết bị dạy học ; tổ chức triển khai lập và thực thi kế hoạch shopping, kiểm kê, dữ gìn và bảo vệ, thay thế sửa chữa và sử dụng cơ sở vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học theo lao lý ;b ) Mức khá : Khai thác, sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất, vật dụng, đồ chơi, thiết bị dạy học của trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ;

c) Mức tốt: Huy động các nguồn lực hợp pháp để tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học trong nhà trường.

8. Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ của nhà trường theo lao lý ;b ) Mức khá : Tổ chức thiết kế xây dựng và chỉ huy triển khai kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ, khắc phục điểm yếu theo hiệu quả tự đánh giá của nhà trường ;c ) Mức tốt : Tổ chức kiến thiết xây dựng và chỉ huy thực thi kế hoạch tăng trưởng chất lượng giáo dục vững chắc ; tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về quản trị bảo vệ chất lượng giáo dục nhà trường .

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ phòng chống bạo lực học đường.

1. Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức kiến thiết xây dựng và triển khai nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo pháp luật ;b ) Mức khá : Xây dựng được những nổi bật tiên tiến và phát triển về triển khai nội quy, quy tắc ứng xử ; phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy của nhà trường ;c ) Mức tốt : Tạo lập được thiên nhiên và môi trường nhà trường bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện và tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về thiết kế xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường .2. Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức kiến thiết xây dựng và triển khai quy định dân chủ trong nhà trường theo pháp luật ;b ) Mức khá : Phát huy quyền làm chủ của những thành viên, những tổ chức triển khai trong nhà trường để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom và giáo dục trẻ ; bảo vệ những cá thể công khai minh bạch bày tỏ quan điểm ; dữ thế chủ động phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ;c ) Mức tốt : Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về thực thi quy định dân chủ trong nhà trường .3. Tiêu chí 14. Xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đườnga ) Mức đạt : Tổ chức kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch của nhà trường về thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;b ) Mức khá : Có giải pháp phát minh sáng tạo, hiệu suất cao trong việc thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường, thiết kế xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp ; phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những hành vi đấm đá bạo lực học đường, vi phạm lao lý về trường học bảo đảm an toàn ;c ) Mức tốt : Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường .

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

1. Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏa ) Mức đạt : Tổ chức truyền thông online về tiềm năng, trách nhiệm của giáo dục mầm non, tích cực phổ cập kỹ năng và kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ ; phổ cập chương trình và kế hoạch hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ của nhà trường cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ của trẻ và những bên tương quan ;b ) Mức khá : Phối hợp với cha mẹ trẻ nhỏ hoặc người giám hộ của trẻ nhỏ và những bên tương quan tổ chức triển khai triển khai chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục và thực thi quyền trẻ nhỏ ; công khai minh bạch, minh bạch những thông tin về tác dụng triển khai chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục của nhà trường ; tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới tham gia những hoạt động giải trí của địa phương ; tham mưu cấp ủy, chính quyền sở tại địa phương về tăng trưởng giáo dục mầm non trên địa phận ;c ) Mức tốt : Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .2. Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trườnga ) Mức đạt : Tổ chức phân phối vừa đủ và kịp thời thông tin về tình hình, nhu yếu nguồn lực để tăng trưởng nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ nhỏ và những bên tương quan ; phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ nhỏ và những bên tương quan trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường theo pháp luật ;b ) Mức khá : Tham mưu, đề xuất kiến nghị với địa phương và cơ quan quản trị giáo dục giải pháp kêu gọi nguồn lực để tăng trưởng nhà trường ; sử dụng đúng mục tiêu, công khai minh bạch, minh bạch, hiệu suất cao những nguồn lực để tăng trưởng nhà trường ; xử lý kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ nhỏ và những bên tương quan về kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường ;c ) Mức tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường .

Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường.

1. Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữa ) Mức đạt : Nghe, nói được một số ít câu tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc tiếp xúc thường thì bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số ;b ) Mức khá : Tổ chức thiết kế xây dựng và chỉ huy thực thi kế hoạch tăng trưởng năng lượng sử dụng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) cho cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới trong nhà trường hoặc tiếp xúc bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số trong việc tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội ;c ) Mức tốt : Viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc bằng một ngoại ngữ trong hoạt động giải trí trình độ về nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề với cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về sử dụng ngoại ngữ ( hoặc tiếng dân tộc bản địa ) .2. Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tina ) Mức đạt : Sử dụng được 1 số ít công cụ công nghệ thông tin thông dụng trong quản trị cơ sở giáo dục mầm non ;b ) Mức khá : Sử dụng được những ứng dụng hỗ trợ quản trị cơ sở giáo dục mầm non ;c ) Mức tốt : Tạo lập được thiên nhiên và môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhà trường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề với cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non về ứng dụng công nghệ thông tin .

Chương III
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Điều 9. Yêu cầu đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Khách quan, tổng lực, công minh và dân chủ .2. Dựa trên phẩm chất, năng lượng và quy trình thao tác của hiệu trưởng trong điều kiện kèm theo đơn cử của nhà trường và địa phương .3. Căn cứ vào mức đạt được của từng tiêu chuẩn được pháp luật tại Chương II Quy định này và có những dẫn chứng xác nhận, tương thích .

Điều 10. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Quy trình đánh giáa ) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng ;b ) Nhà trường tổ chức triển khai lấy quan điểm giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường so với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng ;c ) Thủ trưởng cơ quan quản trị trực tiếp thực thi đánh giá và thông tin tác dụng đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở tác dụng tự đánh giá của hiệu trưởng, quan điểm của giáo viên, nhân viên cấp dưới và thực tiễn thực thi trách nhiệm của hiệu trưởng trải qua vật chứng xác nhận, tương thích .2. Xếp loại hiệu quả đánh giáa ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó những tiêu chuẩn 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt ;b ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên ;c ) Đạt chuẩn hiệu trưởng : Có toàn bộ những tiêu chuẩn được đánh giá từ mức đạt trở lên ;d ) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ) .

Điều 11. Chu kỳ và thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Chu kỳ đánh giáa ) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học ;b ) Cơ quan cấp trên quản trị trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, cơ quan quản trị cấp trên quyết định hành động rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá .2. Thẩm quyền đánh giáa ) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non theo thẩm quyền ;b ) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non thường trực theo thẩm quyền ;c ) Thủ trưởng những đơn vị chức năng khác chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non thường trực .

Điều 12. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán

1. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cána ) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tay nghề làm hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ;b ) Là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được người có thẩm quyền đánh giá đạt mức khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng ;c ) Được cơ quan quản trị cấp trên lựa chọn tương thích với nhu yếu tương hỗ, tư vấn về tổ chức triển khai và triển khai những hoạt động giải trí tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non ở địa phương ;d ) Có nguyện vọng trở thành cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán .2. Quy trình lựa chọn cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cána ) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt list cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền, báo cáo giải trình sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy ;b ) Giám đốc sở giáo dục và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt list cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền, tổng hợp list cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán trên địa phận, báo cáo giải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo .3. Nhiệm vụ của cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cána ) Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non trên địa phận tăng trưởng năng lượng chỉ huy và quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng, tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và nhu yếu thay đổi giáo dục mầm non ;b ) Hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non trên địa phận thiết kế xây dựng kế hoạch tự học, tự tăng trưởng năng lượng quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng ;c ) Phối hợp với cơ quan quản trị giáo dục địa phương và những cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trong việc biên soạn tài liệu, học liệu ; tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc tu dưỡng giáo viên và cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non trên địa phận ;d ) Hướng dẫn, tương hỗ giáo viên và cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non trong quy trình tham gia, triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng giáo viên qua mạng Internet .

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của văn bản này; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực theo chuẩn hiệu trưởng.

Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy định này theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo tác dụng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng trước 30 tháng 6 hằng năm .2. Xây dựng và thực thi kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non trên địa phận dựa trên tác dụng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .

Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy định này theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo tác dụng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .2. Xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non trên địa phận dựa trên hiệu quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non

1. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch học tập nâng cao năng lượng quản trị nhà trường phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục .2. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non vận dụng chuẩn hiệu trưởng để chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành đánh giá phó hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn tương thích với trách nhiệm được phân công .3. Tham mưu với cơ quan quản trị cấp trên, chính quyền sở tại địa phương về công tác làm việc quản trị, tu dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lượng quản trị nhà trường của cán bộ quản trị cơ sở giáo dục mầm non dựa trên tác dụng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng.

You may also like

Để lại bình luận