Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm trên MISA

Bởi tronbokienthuc

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong ứng dụng kế toán MISA, cách xác lập hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, cách khóa sổ trên ứng dụng MISA .

– Phân hệ Tổng hợp trong MISA SME.NET 2012 là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác đồng thời tập hợp dữ liệu để lên hệ thống sổ sách tổng hợp và Báo cáo tài chính. Ngoài ra phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập Chứng từ ghi sổ, Các bút toán phân bổ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh.

Đầu vào
Chứng từ kế toán

Chứng từ phân chia

Chứng từ kết chuyển

Các tính năng chính trên phân hệ Tổng hợp

Cho phép hạch toán tất cả các nghiệp vụ không được lập ở các phân hệ khác
– Theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, nhân viên, mục thu, chi, khoản mục chi phí và phòng ban
– Kê khai thuế GTGT ngay trên phân hệ tổng hợp
– Hạch toán cho nhiều đối tượng, nhân viên trên cùng một chứng từ

Cho phép lập và quản lý tất cả các chứng từ ghi sổ
– Lập chứng từ ghi sổ đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán theo Chứng từ ghi sổ
– Xem lại các chứng từ gốc từ chứng từ ghi sổ

Cho phép thực hiện các bút toán kết chuyển
– Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, thu nhập khác, chi phí, chi phí khác và lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Cho phép bù trừ công nợ giữa đối tượng vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng
– Khi các đối tượng vừa là khách hàng ,nhà cung cấp hệ thống cho phép bù trừ cộng nợ chi tiết theo từng đối tượng để NSD nắm rõ được số phải thu, phải trả của đối tượng đó là bao nhiêu.

Cho phép tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ
– Thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ cho từng loại ngoại tệ hoặc cho tất cả các ngoại tệ vào cuối kỳ. Phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán số tiền chênh lệch lãi (lỗ) khi có chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập liệu trên chứng từ.
– Xử lý chênh lệch tỷ giá của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động kinh doanh.
– Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ vào cuối năm tài chính theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Cho phép khóa sổ và bỏ khóa sổ
– Khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán với mục đích tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp.
– Bỏ khóa sổ để sửa chứng từ trước ngày khóa sổ.

Các bạn muốn học cách lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán MISA thực hành bằng chứng từ thực tế có thể tham gia:

Lớp học phần mềm kế toán Misa

__________________________________________________

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận