Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
________

Số: 90/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

1. Bảo đảm khách quan, công minh, đúng mực ; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức ; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức .2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải địa thế căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và hiệu quả thực thi trách nhiệm, bộc lộ trải qua việc làm, loại sản phẩm đơn cử ; so với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị phải gắn với hiệu quả triển khai trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm .

3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên .

Điều 3. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

1. Chính trị tư tưởnga ) Chấp hành chủ trương, đường lối, lao lý của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ;b ) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên trì lập trường ; không xê dịch trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ;c ) Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ;d ) Có ý thức điều tra và nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng .2. Đạo đức, lối sốnga ) Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;b ) Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, đơn giản và giản dị ;c ) Có niềm tin đoàn kết, kiến thiết xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh ;d ) Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .3. Tác phong, lề lối thao táca ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm ;b ) Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ;c ) Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm ;d ) Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, cung ứng nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luậta ) Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ;b ) Thực hiện những lao lý, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ;c ) Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo lao lý ;d ) Báo cáo khá đầy đủ, trung thực, phân phối thông tin đúng mực, khách quan về những nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu .5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:
Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

b) Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;
Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Chương II
TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1 TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Điều 4. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

1. Thực hiện tốt những lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này .2. Các tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao .3. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức .4. 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .

Điều 5. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

1. Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này .2. Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .3. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng .4. 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

Điều 6. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

1. Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này .2. Các tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến trình hoặc hiệu suất cao thấp .3. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm .4. Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

Điều 7. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
Cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

1. Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền .2. Có trên 50 % những tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm .4. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .5. Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

Mục 2
TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Điều 8. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :a ) Thực hiện tốt những lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;b ) Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm triển khai xong vượt mức .2. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm :a ) Thực hiện tốt những pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;c ) Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức ;d ) 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % hoàn thành xong tốt hoặc triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

Điều 9. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;b ) Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .2. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;c ) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng ;d ) 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

Điều 10. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp .2. Công chức chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến trình hoặc hiệu suất cao thấp ;c ) Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;d ) Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

Điều 11. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :a ) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;b ) Có trên 50 % những tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao ;c ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .2. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :a ) Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;b ) Có trên 50 % những tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao ;c ) Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;d ) Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .đ ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

Mục 3
TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :a ) Thực hiện tốt những pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;b ) Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .2. Viên chức quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm :a ) Thực hiện tốt những lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;c ) Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức ;d ) 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % hoàn thành xong tốt và triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

Điều 13. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;b ) Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao, bảo vệ đúng tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao .2. Viên chức quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;c ) Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % hoàn thành xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng ;d ) 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % hoàn thành xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .

Điều 14. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp .2. Viên chức quản trị đạt được những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :a ) Đáp ứng những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này ;b ) Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp ;c ) Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;d ) Có tối thiểu 70 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

Điều 15. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :a ) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;b ) Có trên 50 % những tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao ;c ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .2. Viên chức quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :a ) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;b ) Có trên 50 % những tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao ;c ) Đơn vị hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm .d ) Đơn vị thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .đ ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

Chương III
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI ĐIỂM, SỬ DỤNG KẾT QUẢ, LƯU GIỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 16. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

1. Đối với cán bộ
Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Đối với công chứca ) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản trị trực tiếp triển khai .b ) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức triển khai .

3. Đối với viên chức
Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức.

Điều 17. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ được thực hiện theo các bước sau đây:

1. Cán bộ tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Nhận xét, đánh giá cán bộa ) Tổ chức cuộc họp tập thể chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai nơi cán bộ công tác làm việc để nhận xét, đánh giá so với cán bộ. Cán bộ trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm phải được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .b ) Cấp có thẩm quyền quản trị cán bộ quyết định hành động việc lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền chỉ huy, quản trị trực tiếp của cán bộ được đánh giá .3. Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác làm việc .

4. Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan quản lý cán bộ tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với cán bộ.
Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ.

5. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thông báo bằng văn bản cho cán bộ và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Điều 18. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

1. Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng :

a) Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Nhận xét, đánh giá công chức
Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.
Thành phân tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.
Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c ) Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc .

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.
Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức.

đ ) Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông tin bằng văn bản cho công chức và thông tin công khai minh bạch về hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên thiên nhiên và môi trường điện tử .2. Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản trị của người đứng đầu :

a) Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Nhận xét, đánh giá công chức
Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.
Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc toàn thể công chức của đơn vị cấu thành nơi công chức công tác trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành.
Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.
Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c ) Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc so với cấp phó của người đứng đầu .

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
Đối với công chức là cấp phó của người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có) để quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.
Đối với công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ ý kiến tại cuộc họp nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b khoản này quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.

đ ) Cấp có thẩm quyền đánh giá thông tin bằng văn bản cho công chức và thông tin công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc về hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên thiên nhiên và môi trường điện tử .

Điều 19. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

1. Đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu :

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Nhận xét, đánh giá viên chức
Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.
Trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.
Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c ) Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc .

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.
Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức.

đ ) Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông tin bằng văn bản cho viên chức về tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên môi trường tự nhiên điện tử .2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản trị :

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Nhận xét, đánh giá viên chức
Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.
Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị hoặc toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành.
Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ ý kiến tại cuộc họp nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b khoản này quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

d ) Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông tin bằng văn bản cho viên chức và thông tin công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc về tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên môi trường tự nhiên điện tử .

Điều 20. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

3. Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Nghị định này.
Cán cứ khoản 1 và khoản 2 Điều này và đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Điều 21. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 22. Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán hộ, công chức, viên chức
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

1. Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá ;2. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ;3. Nhận xét của cấp ủy nơi công tác làm việc ( nếu có ) ;4. Kết luận và thông tin bằng văn bản về hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền ;5. Hồ sơ giài quyết đề xuất kiến nghị về tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ( nếu có ) ;6. Các văn bản khác tương quan ( nếu có ) .

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.
Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này.
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu và không trái với nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ của cấp có thẩm quyền.

2. Kết quả đánh giá của những năm trước năm 2020 được tính liên tục để vận dụng những pháp luật có tương quan so với cán bộ, công chức, viên chức .3. Người đứng đầu cơ quan quản trị cán bộ, công chức, viên chức chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng so với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo lao lý tại Nghị định này ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về số lượng, chất lượng công tác làm việc đánh giá, xếp loại chất lượng và gửi báo cáo giải trình hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm .4. Bộ Nội vụ có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của những bộ, ngành, địa phương và công khai minh bạch hiệu quả tổng hợp đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm .

Điều 24. Giải quyết kiến nghị
Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 .2. Bãi bỏ những Nghị định sau đây :a ) Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật về đánh giá và phân loại so với cán bộ, công chức, viên chức ;b ) Nghị định số 88/2017 / NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật về đánh giá và phân loại so với cán bộ, công chức, viên chức .

Điều 26. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban cùa Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

Phụ lục

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

( Kèm theo Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của nhà nước )
____________

Mẫu số 01 Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Mẫu số 02 Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
Mẫu số 03 Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ
Năm………….

Họ và tên : ……………………………………………………………………………………….
Chức vụ, chức vụ : …………………………………………………………………………
Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác làm việc : ……………………………………………………..
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng :
……………………………………………………………………………………………………….
2. Đạo đức, lối sống :
………………………………………………………………………………………………………
3. Tác phong, lề lối thao tác :
………………………………………………………………………………………………………
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
………………………………………………………………………………………………………
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao :
– Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị, đảm nhiệm ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ hoàn thành xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :
……………………………………………………………………………………………………….
– Năng lực chỉ huy, quản trị :
……………………………………………………………………………………………………….
– Năng lực tập hợp, đoàn kết
……………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, điểm yếu kém :
……………………………………………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng :
……………………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .

….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
( Ký, ghi rõ họ tên )

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :
………………………………………………………………………………………………………
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…., ngày …. tháng …. năm …..
ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm………..

Họ và tên : ………………………………………………………………………………..
Chức vụ, chức vụ : …………………………………………………………………
Đơn vị công tác làm việc : ………………………………………………………………………
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng :
…………………………………………………………………………………………..
2. Đạo đức, lối sống :
………………………………………………………………………………………….
3. Tác phong, lề lối thao tác :
………………………………………………………………………………………….
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
………………………………………………………………………………………….
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :
………………………………………………………………………………………….
6. Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) :
………………………………………………………………………………………….
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị, đảm nhiệm ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, quy trình tiến độ việc làm ) :
………………………………………………………………………………………….
8. Năng lực chỉ huy, quản trị :
………………………………………………………………………………………….
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết :
………………………………………………………………………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

……, ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
( Ký, ghi rõ họ tên )

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
( Phần dành cho người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành ( nếu có ) )
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

……., ngày ….tháng….năm……
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm :
………………………………………………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :
………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

…., ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên : ………………………………………………………………………………….
Chức danh nghề nghiệp : ……………………………………………………………..
Đơn vị công tác làm việc : …………………………………………………………………………
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng :
…………………………………………………………………………………………………..
2. Đạo đức, lối sống :
…………………………………………………………………………………………………..
3. Tác phong, lề lối thao tác :
…………………………………………………………………………………………………..
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
…………………………………………………………………………………………………..
5. Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :
…………………………………………………………………………………………………..
6. Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) :
…………………………………………………………………………………………………..
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :
…………………………………………………………………………………………………..
8. Năng lực chỉ huy, quản trị :
…………………………………………………………………………………………………..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết :
…………………………………………………………………………………………………..
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm :
…………………………………………………………………………………………………..
2. Tự xếp loại chất lượng :
…………………………………………………………………………………………………..
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

……, ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

….., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm :
…………………………………………………………………………………………………..
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :
…………………………………………………………………………………………………..
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

 

…., ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

You may also like

Để lại bình luận