Mẫu phiếu đánh giá viên chức mới nhất và chi tiết cách ghi

Bởi tronbokienthuc
Để đánh giá, xếp loại viên chức thì viên chức phải tự viết phiếu đánh giá và địa thế căn cứ vào tình hình phấn đấu trong năm để nhận được mức đánh giá tương thích. Dưới đây là mẫu và hướng dẫn cách ghi cụ thể phiếu này .7. Tăng số lần đánh giá viên chức trong năm2. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức mới nhất

1. Phiếu đánh giá phân loại viên chức là gì?

Mục Lục Bài Viết

1. Phiếu đánh giá phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức là một trong những mẫu phiếu được phát hành kèm Nghị định số 90 năm 2020 của nhà nước về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức .
Đây là một trong những loại sách vở, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức ; là địa thế căn cứ để sắp xếp, sử dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, chỉ định, không bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật … viên chức .
Trong đó, mẫu phiếu này gồm có những nội dung :
– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối thao tác, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật. hiệu quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao .
– Viên chức quản trị thì tự đánh giá thêm hiệu quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm, năng lượng chỉ huy, quản trị, năng lượng tập hợp, đoàn kết ;
– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân .

2. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức mới nhất

Tải về Sửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên : ………………………………………………………………………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp : …………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng : …………………………………………………………………………………………
2. Đạo đức, lối sống : …………………………………………………………………………………………..
3. Tác phong, lề lối thao tác : … … … … ………………………………………………………………..
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : ……………………………………………………………………………………
5. Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) : … … … … … … … … … … .
6. Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) : … … … … … … ..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : … …
8. Năng lực chỉ huy, quản trị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm : … …………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng : … … … … … ………………………………………………………………..
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
……, ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
….., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .

…., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

3. Ví dụ cụ thể cách điền mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Tải về Sửa/In biểu mẫu

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên : Nguyễn Văn A
Chức danh nghề nghiệp : Giáo viên
Đơn vị công tác làm việc : Trường trung học cơ sở X

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình .
– Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên trì lập trường ; không xê dịch trước mọi khó khăn vất vả, thử thách .

2. Đạo đức, lối sống:

– Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền .
– Không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống .
– Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị và đơn giản .
– Có niềm tin đoàn kết, thiết kế xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh .

3. Tác phong, lề lối làm việc:

– Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm .
– Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc .
– Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm .

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức triển khai đoàn thể .
– Thực hiện những lao lý, quy định, nội quy của cơ quan .

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kết quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; khối lượng, quy trình tiến độ, chất lượng thực thi trách nhiệm .

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

Đúng mực

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8. Năng lực chỉ huy, quản trị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

Về ưu điểm
– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn vất vả, thử thách trong việc làm, đời sống .
– Luôn bình tĩnh để cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vất vả. Không đùn đẩy tránh mặt, có phát minh sáng tạo trong việc làm .
– Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, thẳng thắn, trung thực .
– Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và nhiệt tình, dữ thế chủ động trong việc làm .
Về điểm yếu kém
Thỉnh thoảng còn chưa thật sự có ý thức tự học, tự tu dưỡng .

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành trách nhiệm
……, ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
….., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng : … … … … … … … … … … … …
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .

…., ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

4. 4 mức đánh giá, xếp loại viên chức

Theo Điều 42 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ trợ bởi điểm b khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi năm 2019, hàng năm, địa thế căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được xếp loại chất lượng như sau :
– Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ;
– Hoàn thành tốt trách nhiệm ;
– Hoàn thành trách nhiệm ;
– Không hoàn thành xong trách nhiệm .
Trong đó, những tiêu chuẩn đơn cử để làm địa thế căn cứ đánh giá viên chức theo 04 mức độ như trên gồm :
– Mức độ triển khai xong trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ;
– Tiêu chí về việc triển khai xong trách nhiệm của đơn vị chức năng hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm ( chỉ vận dụng với viên chức chỉ huy ) ;
– Tiêu chí về mức độ triển khai xong của đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp .
Xem thêm …
phiếu đánh giá viên chức
Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ghi thế nào? (Ảnh minh họa)

5. Tiêu chí chung đánh giá, xếp loại viên chức

Tiêu chí chung đánh giá viên chức được nêu đơn cử tại Điều 3 Nghị định 90/2020 gồm :
– Chính trị tư tưởng : Chấp hành chủ trương, đường lối, lao lý của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể …
– Đạo đức, lối sống : Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ; Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi …
– Tác phong, lề lối thao tác : Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm ; Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm …
– Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo lao lý ; Thực hiện những pháp luật, quy định, nội quy …
– Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao …
Xem thêm : Bộ tiêu chuẩn đánh giá viên chức

6. Các bước đánh giá, xếp loại viên chức

Với đối tượng người tiêu dùng viên chức là người đứng đầu và viên chức không giữ chức vụ, chỉ huy thì những bước đánh giá, xếp loại cũng có một số ít khác nhau. Cụ thể :

Bước

Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1 Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Bước 2 Tổ chức cuộc họp tại đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc để nhận xét, đánh giá so với viên chức
Bước 3 Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc Xem xét, quyết định hành động đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Bước 4 Xem xét, quyết định hành động đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông tin bằng văn bản cho viên chức và thông tin công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc về tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Bước 5 Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

7. Tăng số lần đánh giá viên chức trong năm

Nếu như theo pháp luật cũ tại Luật Viên chức năm 2010, viên chức được đánh giá hàng năm, khi kết thúc thời hạn tập sự, trước khi ký tiếp hợp đồng thao tác và khi xét khen thưởng, kỷ luật, chỉ định, chỉ định lại, quy hoạch, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng thì Luật sửa đổi 2019 bổ trợ thêm thời gian :
– Khi biến hóa vị trí việc làm ;
– Căn cứ đặc trưng việc làm, viên chức được đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần, bảo vệ công khai minh bạch, dân chủ, khách quan, định lượng bằng hiệu quả, loại sản phẩm đơn cử .

– Trước khi kết thúc thời gian tập sự (hiện nay là khi kết thúc thời gian tập sự).

Xem thêm : Nội dung đánh giá viên chức có gì đổi khác ?

Trên đây là phiếu đánh giá viên chức mới nhất và chi tiết cách ghi. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức mới

You may also like

Để lại bình luận