Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Bởi tronbokienthuc
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ; Luật Viên chức năm 2010 ; Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09/6/2015 của nhà nước về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức ; Nghị định số 88/2017 / NĐ-CP ngày 27/7/2017 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ; Công văn số 12714 / BGTVT-TCCB ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải đường bộ về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2017 như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị : Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng .

2. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Chủ tịch Hội đồng trường; Kế toán trưởng và các viên chức lãnh đạo, quản lý do Hiệu trưởng bổ nhiệm.

3. Viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị .
4. Người thao tác theo hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên .

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Việc đánh giá, phân loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các nội dung sau:

– Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước ;
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác ;
– Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ ;
– Tiến độ và tác dụng thực thi trách nhiệm ;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ;
– Thái độ Giao hàng ;
– Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị ;
– Năng lực chỉ huy, quản trị ;
– Năng lực tập hợp, đoàn kết tập thể .

2. Việc đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các nội dung sau

– Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết ;
– Việc thực thi pháp luật về đạo đức nghề nghiệp ;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức ;
– Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức ;
– Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm ;
– Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm .

3. Việc đánh giá, phân loại viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các nội dung sau

– Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết ;
– Việc triển khai lao lý về đạo đức nghề nghiệp ;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức ;
– Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức .

4. Việc đánh giá, phân loại người lao động

Việc đánh giá, phân loại người lao động được thực thi theo những nội dung của viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị .

III. THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ đánh giá, phân loại so với Hiệu trưởng và quản trị Hội đồng trường .
Hiệu trưởng đánh giá, phân loại so với Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng và viên chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị thuộc Trường .
Người đứng đầu những đơn vị chức năng thường trực Trường đánh giá, phân loại so với viên chức, người lao động trong đơn vị chức năng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tác dụng đánh giá .

IV. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại

1.1. Tự đánh giá, phân loại

Công chức làm báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc theo trách nhiệm được giao ( Hiệu trưởng làm báo cáo giải trình theo Biểu số 01, Phó Hiệu trưởng làm báo cáo giải trình theo Biểu số 02 kèm theo Hướng dẫn này ) .

1.2. Tổ chức đánh giá, phân loại

– Công chức trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp Nhà trường để mọi người tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .
Thành phần tham gia : Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ; Ban Giám hiệu ; quản trị Hội đồng trường ; quản trị Công đoàn Trường ; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ; Giám đốc cơ sở giảng dạy, TT ; Trưởng phòng, khoa, bộ môn thường trực Trường .
– Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có quan điểm bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại .
– Việc đánh giá, phân loại so với Hiệu trưởng : Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ tìm hiểu thêm quan điểm của tập thể đơn vị chức năng tham gia tại cuộc họp Nhà trường và quan điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để quyết định hành động, đánh giá, phân loại so với Hiệu trưởng .
– Việc đánh giá, phân loại so với Phó Hiệu trưởng : Hiệu trưởng tìm hiểu thêm những quan điểm của tập thể đơn vị chức năng tham gia tại cuộc họp Nhà trường và quan điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để quyết định hành động, đánh giá, phân loại so với Phó Hiệu trưởng .

2. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

2.1. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :
– Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; tận tụy, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong triển khai trách nhiệm, công vụ được giao ; không tham nhũng, quan liêu, thời cơ, vụ lợi ; không có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” ;
– Có năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ ; phối hợp ngặt nghèo và có hiệu suất cao với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong quy trình triển khai trách nhiệm, công vụ ;
– Có niềm tin dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong triển khai trách nhiệm, công vụ được giao ;
– Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa truyền thống trong triển khai trách nhiệm, công vụ ; thực thi tốt việc phòng, chống những hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn vất vả, phiền hà, xấu đi, tham nhũng, tham ô, tiêu tốn lãng phí ;
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm, vượt quy trình tiến độ, có chất lượng và hiệu suất cao ;
– Hoàn thành kịp thời và bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao trách nhiệm đột xuất ;
– Có tối thiểu 01 khu công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc ý tưởng sáng tạo được vận dụng có hiệu suất cao trong hoạt động giải trí công vụ của Nhà trường được cấp có thẩm quyền công nhận ;
– Đơn vị được giao chỉ huy, quản trị triển khai xong 100 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm ; triển khai xong tốt trách nhiệm đột xuất ;
– Lãnh đạo, quản trị, điều hành quản lý triển khai trách nhiệm hoàn thành xong vượt tiến trình, có chất lượng, hiệu suất cao ;
– Có năng lượng tập hợp, kiến thiết xây dựng Nhà trường đoàn kết, thống nhất. Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .

2.2. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :
– Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; tận tụy, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực thi trách nhiệm, công vụ được giao ; không tham nhũng, quan liêu, thời cơ, vụ lợi ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” ;
– Có năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ ; phối hợp ngặt nghèo và có hiệu suất cao với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong quy trình triển khai trách nhiệm, công vụ ;
– Có ý thức dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong thực thi trách nhiệm, công vụ được giao ;
– Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa truyền thống trong thực thi trách nhiệm, công vụ ; triển khai tốt việc phòng, chống những hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn vất vả, phiền hà, xấu đi, tham nhũng, tham ô, tiêu tốn lãng phí ;
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm, vượt quá trình, có chất lượng và hiệu suất cao ;
– Hoàn thành trách nhiệm đột xuất ;
– Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị hoàn thành xong 100 % trách nhiệm được giao theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm ; triển khai xong trách nhiệm đột xuất ;
– Lãnh đạo, quản trị, điều hành quản lý thực thi trách nhiệm bảo vệ quá trình, chất lượng và hiệu suất cao ;
– Có năng lượng thiết kế xây dựng Nhà trường đoàn kết, thống nhất. Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .

2.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

– Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường ; tận tụy, có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực thi trách nhiệm, công vụ được giao ; không tham nhũng, quan liêu, thời cơ, vụ lợi ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” ;
– Có một trong những tiêu chuẩn sau :
+ Đơn vị được giao chỉ huy, quản trị hoàn thành xong từ 70 % đến dưới 100 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm ;
+ Công tác chỉ huy, chỉ huy, điều hành quản lý triển khai trách nhiệm của Trường chậm quá trình ;
+ Giải quyết việc làm của Trường không đúng pháp luật của pháp lý, chưa gây hậu quả phải có giải pháp khắc phục ;
+ Công tác chỉ huy, quản trị, quản lý thực thi trách nhiệm của Trường chưa bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;
+ Đơn vị được giao chỉ huy, quản trị xảy ra mất đoàn kết .

  2.4. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau được đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :
– Không thực thi hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng hoặc pháp lý của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo lao lý ;
– Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy định thao tác của Nhà trường nhưng chưa đến mức bị giải quyết và xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất ;
– Không triển khai xong trách nhiệm tương ứng với chức vụ đang giữ ;
– Thực hiện trách nhiệm, công vụ có sai phạm đến mức phải có giải pháp khắc phục ;
– Gây mất đoàn kết trong đơn vị chức năng ;
– Hoàn thành dưới 70 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm ;
– Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn vất vả, phiền hà, xấu đi, tham nhũng, tham ô, tiêu tốn lãng phí bị giải quyết và xử lý kỷ luật ;
– Liên quan trực tiếp đến xấu đi, tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí tại những đơn vị chức năng được giao đảm nhiệm và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý ;
– Đơn vị được giao chỉ huy, quản trị hoàn thành xong dưới 70 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm ;
– Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm có sai phạm đến mức phải có giải pháp khắc phục ;
– Đơn vị được giao chỉ huy, quản trị xảy ra mất đoàn kết ;
– Cấp có thẩm quyền quản trị cán bộ đánh giá là có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;
– Đơn vị thuộc thẩm quyền chỉ huy, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng và bị giải quyết và xử lý kỷ luật theo pháp luật của pháp lý ;
– Cá nhân bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

V. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Trình tự, thủ tục đánh giá

1.1. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Chủ tịch Hội đồng trường, Kế toán trưởng và các viên chức lãnh đạo, quản lý trong Trường)

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng trường

* Tự đánh giá, phân loại
quản trị Hội đồng trường làm báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc theo trách nhiệm được giao theo Biểu số 03 kèm theo Hướng dẫn này .
* Tổ chức đánh giá, phân loại
Việc đánh giá, phân loại so với quản trị Hội đồng trường triển khai như so với Hiệu trưởng .
b ) Đối với Kế toán trưởng và những viên chức chỉ huy, quản trị trong Trường
* Tự đánh giá, phân loại
Viên chức làm báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc theo trách nhiệm được giao theo Biểu số 04 kèm theo Hướng dẫn này .
* Tổ chức đánh giá, phân loại
– Cấp đơn vị chức năng
+ Viên chức trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc tại cuộc họp tổng kết hằng năm của đơn vị chức năng ( theo phân cấp quản trị ) để mọi người tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .
Thành phần tham gia cuộc họp :
Đơn vị có tổ chức triển khai cấu thành ( gồm có : Cơ sở giảng dạy Thái Nguyên, những Khoa, Phòng Hành chính – Quản trị, Trung tâm Công nghệ cơ khí, Trung tâm Công nghệ thông tin ), thành phần tham gia là đại diện thay mặt chi ủy chi bộ, chỉ huy đơn vị chức năng, quản trị Công đoàn đơn vị chức năng, Bí thư đoàn người trẻ tuổi đơn vị chức năng ( nếu có ) và Trưởng bộ môn hoặc Tổ trưởng .
Đơn vị không có tổ chức triển khai cấu thành, thành phần tham gia là toàn thể viên chức, người lao động hiện đang công tác làm việc tại đơn vị chức năng .
+ Chi ủy chi bộ đơn vị chức năng có quan điểm bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại .
+ Tập thể chỉ huy đơn vị chức năng thường trực Trường tìm hiểu thêm những quan điểm tham gia tại cuộc họp, quan điểm của Chi ủy chi bộ, nhận xét đánh giá bằng văn bản và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động đánh giá, phân loại so với những viên chức chỉ huy, quản trị thuộc đơn vị chức năng .
– Cấp Trường
+ Đối với Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường :
Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường đọc tóm tắt bản tự nhận xét đánh giá và nhận xét đánh giá của đơn vị chức năng tại cuộc họp cấp trường .
Thành phần tham gia : Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ; Ban Giám hiệu ; quản trị Hội đồng Trường ; Kế toán trưởng ; quản trị Công đoàn Trường ; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ; Giám đốc cơ sở giảng dạy, TT ; Trưởng phòng, khoa, bộ môn thường trực Trường .
Việc đánh giá, phân loại so với Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường : Hiệu trưởng tìm hiểu thêm những quan điểm tham gia tại cuộc họp, quan điểm của Chi ủy chi bộ đơn vị chức năng và quan điểm của tập thể đơn vị chức năng để quyết định hành động đánh giá, phân loại so với Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường .
+ Đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường và những viên chức chỉ huy, quản trị khác của đơn vị chức năng thường trực Trường :
Việc đánh giá, phân loại so với cấp phó của người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường và những viên chức chỉ huy, quản trị khác của đơn vị chức năng thường trực Trường : Hiệu trưởng tìm hiểu thêm quan điểm của Chi ủy chi bộ đơn vị chức năng, quan điểm của tập thể đơn vị chức năng và nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức để quyết định hành động đánh giá, phân loại so với cấp phó của người đứng đầu đơn vị chức năng và những viên chức chỉ huy, quản trị khác của đơn vị chức năng thường trực Trường .

1.2. Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a ) Tự đánh giá, phân loại
Viên chức làm báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc theo trách nhiệm được giao theo Biểu số 05 kèm theo Hướng dẫn này .
b ) Tổ chức đánh giá
– Viên chức trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá tại cuộc họp tổng kết hằng năm của đơn vị chức năng ( theo phân cấp quản trị ) để mọi người góp phần quan điểm. Các quan điểm được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .
Thành phần cuộc họp : Toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị chức năng ( theo phân cấp quản trị ) .
– Người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực Trường tìm hiểu thêm quan điểm của chỉ huy đơn vị chức năng trực tiếp quản trị và của mọi người trong đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc để quyết định hành động đánh giá, phân loại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hiệu quả đánh giá, phân loại .

1.3. Đối với người lao động

a ) Tự đánh giá, phân loại
Người thao tác theo hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên làm báo cáo giải trình tự đánh giá tác dụng công tác làm việc theo trách nhiệm được giao theo Biểu số 06 kèm theo Hướng dẫn này .
b ) Tổ chức đánh giá
Cách thức thực thi việc đánh giá, phân loại người lao động được vận dụng như so với viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị .

2. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

2.1. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :
– Có năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ tốt, triển khai xong 100 % việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, vượt tiến trình, có chất
lượng, hiệu suất cao ; trang nghiêm chấp hành sự phân công công tác làm việc của người có thẩm quyền ; có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong triển khai trách nhiệm được giao ;
– Hoàn thành tốt những trách nhiệm đột xuất ;
– Thực hiện đúng, rất đầy đủ, trang nghiêm những pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng, những pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí ; tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với việc làm ;
– Thực hiện trang nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự và trang nhã, tôn trọng trong ship hàng, tiếp xúc với nhân dân ; có ý thức đoàn kết, hợp tác hiệu suất cao, phối hợp ngặt nghèo với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan trong quy trình triển khai trách nhiệm ;
– Có tối thiểu 01 khu công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc ý tưởng sáng tạo được vận dụng và mang lại hiệu suất cao trong việc triển khai công tác làm việc trình độ, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận .

2.2. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :
– Có năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ tốt, triển khai xong 100 % việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, bảo vệ quá trình chất lượng, hiệu suất cao ; tráng lệ chấp hành sự phân công công tác làm việc của người có thẩm quyền ; có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong triển khai trách nhiệm được giao ;
– Hoàn thành tốt những trách nhiệm đột xuất ;
– Thực hiện đúng, vừa đủ, trang nghiêm những pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng, những lao lý về phòng, chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí ; tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với việc làm ;
– Thực hiện trang nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự và trang nhã, tôn trọng trong ship hàng, tiếp xúc với nhân dân ; có ý thức đoàn kết, hợp tác hiệu suất cao, phối hợp ngặt nghèo với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan trong quy trình triển khai trách nhiệm ;

2.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :
– Có năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ tốt, hoàn thành xong từ 70 % đến dưới 100 % việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, trong đó có việc làm còn chậm về quy trình tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu suất cao ; có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong triển khai trách nhiệm được giao ;
– Hoàn thành tốt những trách nhiệm đột xuất ;
– Thực hiện đúng, vừa đủ, trang nghiêm những pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng, những lao lý về phòng, chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí ; tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với việc làm ;
– Thực hiện tráng lệ quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự và trang nhã, tôn trọng trong Giao hàng, tiếp xúc với nhân dân ; có niềm tin đoàn kết, hợp tác hiệu suất cao, phối hợp ngặt nghèo với đồng nghiệp, đơn vị chức năng có tương quan trong quy trình thực thi trách nhiệm ;

2.4. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau được đánh giá, phân loại không hoàn thành xong trách nhiệm :
– Hoàn thành dưới 70 % việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết ;
– Chưa trang nghiêm chấp hành sự phân công công tác làm việc của người có thẩm quyền ; thiếu niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong triển khai trách nhiệm được giao ;
– Thực hiện việc làm hoặc trách nhiệm không đạt nhu yếu ;
– Vi phạm quy trình, pháp luật trình độ, nhiệm vụ ;
– Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải giải quyết và xử lý kỷ luật ;
– Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị chức năng ;
– Không có ý thức phối hợp với đồng nghiệp, đơn vị chức năng có tương quan trong quy trình thực thi trách nhiệm để ảnh hưởng tác động đến tác dụng hoạt động giải trí của đơn vị chức năng ;
– Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý trong triển khai trách nhiệm đến mức phải giải quyết và xử lý kỷ luật .

3. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

3.1. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm :
– Có toàn bộ những tiêu chuẩn hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm của viên chức không giữ chức vụ chỉ huy quản trị ;
– Có ý thức dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong công tác làm việc quản lý, tổ chức triển khai triển khai việc làm ;
– Đơn vị được giao quản trị, điều hành quản lý triển khai xong 100 % khối lượng việc làm, vượt tiến trình, có chất lượng, hiệu suất cao .

3.2. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :
– Có tổng thể những tiêu chuẩn triển khai xong tốt trách nhiệm của viên chức không giữ chức vụ chỉ huy quản trị ;
– Đơn vị được giao quản trị, quản lý và điều hành hoàn thành xong 100 % khối lượng việc làm, bảo vệ quá trình, chất lượng, hiệu suất cao .

3.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau thì được đánh giá, phân loại ở mức triển khai xong trách nhiệm :
– Có tổng thể những tiêu chuẩn hoàn thành xong trách nhiệm của viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ;
– Đơn vị được giao quản trị, quản lý và điều hành triển khai xong từ 70 % đến dưới 100 % khối lượng việc làm .

3.4. Tiêu chí đánh giá phân loại viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau được đánh giá, phân loại không hoàn thành xong trách nhiệm :
– Các tiêu chuẩn không triển khai xong trách nhiệm của viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ;
– Việc quản trị, quản lý thực thi việc làm hạn chế, không đạt hiệu suất cao, không phân phối nhu yếu việc làm ;
– Để xảy ra những vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý đến mức phải giải quyết và xử lý kỷ luật ;
– Đơn vị được giao quản trị, quản lý triển khai xong dưới 70 % khối lượng việc làm ;
– Cấp có thẩm quyền quản trị cán bộ đánh giá là có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;
– Đơn vị thuộc thẩm quyền chỉ huy, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng và bị giải quyết và xử lý kỷ luật theo pháp luật của pháp lý ;
– Cá nhân bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

4. Tiêu chí đánh giá, phân loại người làm việc theo hợp đồng lao động

Tiêu chí đánh giá, phân loại người lao động được vận dụng tựa như như tiêu chuẩn đánh giá, phân loại so với viên chức không giữ chức vụ quản trị .

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo những đơn vị chức năng thường trực Trường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn viên chức, người lao động trong đơn vị chức năng thực thi tráng lệ những nội dung của hướng dẫn này .
2. Các đơn vị chức năng thực thi tổ chức triển khai đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và nộp những biểu mẫu, hồ sơ đánh giá, phân loại về Nhà trường ( qua phòng Tổ chức cán bộ ) trước ngày 20/12/2017, đồng thời gửi file điện tử : Danh sách tổng hợp hiệu quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động theo Biểu số 07 a và 07 b vào địa chỉ email : thunt@utt.edu.vn.
Hồ sơ nộp về Nhà trường gồm :
– Danh sách tổng hợp hiệu quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động ( theo Biểu số 07 a và 07 b ) ;

– Phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động;

– Nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp ( theo Biểu số 09 ) ;
– Bản bổ trợ lý lịch công chức, viên chức ( theo Biểu số 08 a ), người lao động ( theo Biểu số 08 b ) .
3. tin tức hướng dẫn được đăng tải trên Website của Nhà trường, trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn. /.

You may also like

Để lại bình luận