Noi dung danh gia chuan pho hieu truong da dieuchinh theo huong dan tai cong van – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 95.86 KB, 2 trang )( 1 )

PHÒNG GD&&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 06 /CV-ĐK1 Đồng Kho, ngày 06 tháng 3 năm 2012

V/v: Điều chỉnh một số nội dung
trong các tiêu chí đánh giá Chuẩn
Hiệu trưởng để phục vụ cho việc
đánh giá Phó Hiệu trưởng

Kính gửi: Các ban ngành, tổ khối, đồn thể trong nhà trường

Căn cứ Thơng tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT;

Căn cứ công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 17/5/2011 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo
Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT;

Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012
về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thơng
và phó giám đốc TT GDTX

Căn cứ cơng văn số 676 /SGDĐT-TCCB của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc
triển khai công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá, xếp loại
Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thơng và Phó Giám đốc TT GDTX ngày
15 tháng 3 năm 2012, nay Ban Giám hiệu điều chỉnh lại một số yêu cầu trong các tiêu
chí đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số
14/2011/TT-BGDĐT để phù hợp với việc đánh giá, xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng như sau:

1/ Tiêu chí 9: “Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát

triển nhà trường”

– Bỏ tồn bộ nội dung tiêu chí này (Khơng đánh giá tiêu chí này)

2/ Tiêu chí 10: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường

– Bỏ tồn bộ nội dung tiêu chí này (Khơng đánh giá tiêu chí này)
3/ Tiêu chí 13: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

– Bỏ tồn bộ nội dung thuộc tiêu chí này (Khơng đánh giá tiêu chí này)

4/ Tiêu chí 14: Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

– Tiêu chuẩn a) “Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành
chính trong nhà trường”

Được điều chỉnh lại: “Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành
chính trong nhà trường” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10

5/ Tiêu chí 16: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

– Bỏ yêu cầu: “Xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường theo quy định”

và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10

You may also like

Để lại bình luận