Hướng dẫn đánh giá trẻ

Bởi tronbokienthuc

Những nội dung sửa đổi, bổ sung về đánh giá sự phát triển của trẻ trong Chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT.

Chương trình Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi phát hành kèm theo Thông tư số 17/2009 / TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016 / TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ trợ 1 số ít nội dung của Chương trình Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi phát hành kèm theo Thông tư số 17/2009 / TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định những điểm sửa đổi, bổ trợ về đánh giá sự tăng trưởng của trẻ như sau :

1.1. Khái niệm đánh giá sự phát triển của trẻ:

Chương trình GDMN (TT 17/2009)

Bạn đang đọc: Hướng dẫn đánh giá trẻ

Chương trình GDMN (TT 28/2016)

Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non nhằm theo dõi sự phát triển của trẻ và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của Chương trình Giáo dục mầm non, nhận định về sự phát triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ một cách phù hợp.

1.2. Đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ:

Chương trình GDMN (TT 17/2009)

Chương trình GDMN (TT 28/2016)

1. Đánh giá trẻ hằng ngày

1.1. Mục đích đánh giá

Đánh giá những diễn biến tâm – SL của trẻ hằng ngày trong các hợp đồng, nhằm mục đích phát hiện những biểu lộ tích cực hoặc xấu đi để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh KH hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ . Đánh giá nhằm mục đích kịp thời kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ hằng ngày .

1.2. Nội dung đánh giá

– Tình trạng sức khoẻ của trẻ .

Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ.

– Kiến thức và kỹ năng và kiến thức của trẻ .

– Tình trạng sức khoẻ của trẻ .

Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.

– Kiến thức, kĩ năng của trẻ .

1.3. Phương pháp đánh giá

– Quan sát .- Trò chuyện, tiếp xúc với trẻ .- Phân tích mẫu sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .- Trao đổi với cha mẹ .

Hằng ngày, giáo viên theo dõi trẻ trong các hoạt động, ghi lại những tiến bộ rõ rệt và những điều cần lưu ý vào sổ kế hoạch giáo dục hoặc nhật ký của lớp để điều chỉnh kế hoạch và biện pháp giáo dục.

– Quan sát .- Trò chuyện, tiếp xúc với trẻ .- Phân tích loại sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .- Trao đổi với cha, mẹ / người chăm nom trẻ .Hằng ngày, giáo viên theo dõi và ghi chép lại những biến hóa rõ ràng của trẻ và những điều cần quan tâm để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch chăm nom, giáo dục .

2. Đánh giá trẻ theo giai đoạn

2.1. Phương pháp đánh giá

– Quan sát .- Trò chuyện, tiếp xúc với trẻ .

Đánh giá qua bài tập.

– Phân tích loại sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .

Trao đổi với phụ huynh.

Kết quả đánh giá được giáo viên ghi lại trong hồ sơ cá nhân trẻ.

– Quan sát .- Trò chuyện, tiếp xúc với trẻ .- Phân tích loại sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .

Sử dụng bài tập tình huống.

Trao đổi với cha, mẹ/người chăm sóc trẻ

Kết quả đánh giá được giáo viên lưu giữ trong hồ sơ cá nhân của trẻ.

2.2. Thời điểm và căn cứ đánh giá

– Đánh giá cuối độ tuổi (6, 12, 18, 24 và 36 tháng tuổi) dựa vào các chỉ số phát triển của trẻ.

– Đánh giá cuối độ tuổi (6, 12, 18, 24, 36 tháng) dựa vào kết quả mong đợi.

– Đánh giá mức độ tăng trưởng sức khỏe thể chất của trẻ cần sử dụng thêm chỉ số về cân nặng, chiều cao cuối độ tuổi .

1.3. Đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo:

Chương trình GDMN (TT 17/2009)

Chương trình GDMN (TT 28/2016)

1. Đánh giá trẻ hằng ngày

1.1. Mục đích đánh giá

Đánh giá những diễn biến tâm – sinh lý của trẻ hằng ngày trong các hoạt động giải trí, nhằm mục đích phát hiện những bộc lộ tích cực hoặc xấu đi để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ . Đánh giá nhằm mục đích kịp thời kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ hằng ngày .

1.2. Nội dung đánh giá

– Tình trạng sức khoẻ của trẻ .

Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ.

– Kiến thức và kỹ năng và kiến thức của trẻ .

– Tình trạng sức khoẻ của trẻ .

Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.

– Kiến thức, kĩ năng của trẻ .

1.3. Phương pháp đánh giá

Hằng ngày, giáo viên theo dõi trẻ trong các hoạt động, ghi lại những tiến bộ rõ rệt và những điều cần lưu ý vào sổ kế hoạch giáo dục hoặc nhật ký của lớp để điều chỉnh kế hoạch và biện pháp giáo dục.

– Quan sát .- Trò chuyện, tiếp xúc với trẻ .- Phân tích loại sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .

Trao đổi với cha, mẹ/người chăm sóc trẻ.

Hằng ngày, giáo viên theo dõi và ghi chép lại những đổi khác rõ ràng của trẻ và những điều cần quan tâm để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch chăm nom, giáo dục .

2. Đánh giá trẻ theo giai đoạn (CT cũ: Đánh giá trẻ cuối chủ đề và theo giai đoạn)

2.1. Mục đích đánh giá

Xác định mức độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực phát triển cuối chủ đề và theo giai đoạn, trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục cho chủ đề và giai đoạn tiếp theo.

Xác định mức độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực phát triển theo giai đoạn (cuối chủ đề/tháng, cuối mỗi độ tuổi) trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục cho giai đoạn tiếp theo.

2.2. Nội dung đánh giá

Đánh giá mức độ phát triển của trẻ về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – xã hội và thẩm mĩ cuối chủ đề và giai đoạn.

Đánh giá mức độ tăng trưởng của trẻ về sức khỏe thể chất, nhận thức, ngôn từ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ .

2.3. Phương pháp đánh giá

  • Quan sát .

  • Trò chuyện với trẻ .

  • Phân tích mẫu sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .

  • Sử dụng trường hợp .

  • Đánh giá qua bài tập .

  • Trao đổi với cha mẹ .

Kết quả đánh giá được giáo viên ghi lại trong hồ sơ cá nhân trẻ.

– Quan sát .- Trò chuyện với trẻ .- Phân tích mẫu sản phẩm hoạt động giải trí của trẻ .- Sử dụng trường hợp hoặc bài tập / trắc nghiệm .

Trao đổi với cha, mẹ/người chăm sóc trẻ.

Kết quả đánh giá được giáo viên lưu giữ trong hồ sơ cá nhân của trẻ.

2.4. Thời điểm và căn cứ đánh giá

– Đánh giá cuối chủ đề dựa vào tiềm năng của chủ đề .

– Đánh giá cuối độ tuổi (cuối 3, 4, 5 tuổi) dựa vào các chỉ số phát triển của trẻ.

– Đánh giá cuối giai đoạn dựa vào mục tiêu giáo dục chủ đề/tháng, kết quả mong đợi cuối độ tuổi.

– Đánh giá mức độ tăng trưởng sức khỏe thể chất cần sử dụng thêm chỉ số về cân nặng, chiều cao cuối độ tuổi .

You may also like

Để lại bình luận