Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ?

Bởi tronbokienthuc

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt MB – Chuyên gia Tài chính – Bảo hiểm, thời gian gần đây nhiều bạn đặt những câu hỏi về việc xem xét phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng đồng thời trong quá trình đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì các bạn không biết được những chỉ số trọng tâm nào cần chú ý để đánh giá chính xác, cũng như có thể nhiễu loạn bởi các thông tin khác nhau.  Các chỉ số đánh giá mình nêu dưới đây sẽ phản ánh tính an toàn, tính lợi nhuận, tính hiệu quả và tính tăng trưởng của một công ty

  1. Tỷ số thanh toán hiện hành để đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp

Công thức tính: (Tài sản lưu động (ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)

Trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là chỉ số dùng để đo lường và thống kê năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ thời gian ngắn của doanh nghiệp. Chỉ số này được tính bằng cách chia gia tài có năng lực chuyển hóa thành tiền trong thời gian ngắn ( Tài sản lưu động hoặc gia tài thời gian ngắn ) cho hàng loạt những khoản nợ phải chi trả dưới 1 năm ( hay còn gọi là nợ thời gian ngắn ). Nếu hiệu quả thu được dưới 1, điều đó có nghĩa doanh nghiệp thiếu tiền mặt ( Có năng lực không hoàn trả được khi cần ). Ngược lại nếu chỉ số này cao trên 2, tính bảo đảm an toàn của doanh nghiệp khá lớn, chưa tối ưu được cơ cấu tổ chức vốn. Thông thường số lượng bảo đảm an toàn là 1.4 – 1.5

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản nợ và các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước (Là những chi phí ứng trước như thuê văn phòng), đầu tư ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn hạn hay nợ lưu động (current liabilities) là khái niệm để chi các khoản nợ ngắn hạn đối với các nhà cung cấp, ngân hàng v.v…trong phạm vi một năm. Nợ ngắn hạn thường gồm vay ngắn hạn, khoản nợ đến hạn phải trả, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, các khoản phải trả người lao động, các khoản phải trả cho người lao động, các khoản chi phí phải trả cho người lao động, các khoản chi phí phải trả ngắn hạn, các khoản nhận ký quỹ, cược ngắn hạn, các khoản phải trả ngắn hạn khác.

2. Hệ số thích ứng dài hạn để đo khả năng thanh toán nợ dài hạn của doanh nghiệp

Công thức: Tài sản cố định / (Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu)

Trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là chỉ số dùng để đo năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có gia tài cố định và thắt chặt sử dụng dài hạn được góp vốn đầu tư bằng vốn chủ sở hữu là doanh nghiệp có tính bảo đảm an toàn cao. Theo công thức trên thì tối thiểu tổng số nợ có kỳ hợn hơn 1 năm và vốn chủ sở hữu phải tương tự số gia tài cố định và thắt chặt. Con số bảo đảm an toàn của chỉ số này là dưới 1
Tài sản cố định và thắt chặt là gia tài có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên và có thời hạn sử dụng trên một năm. Tài sản cố định và thắt chặt có hai loại là hữu hình ( nhà xưởng, phương tiện đi lại ) và vô hình dung ( Quyền sử dụng, bằng bản quyền sáng tạo .. )
Nợ dài hạn Là tổng giá trị những khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp gồm có những khoản nợ có thời hạn thanh toán giao dịch còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thường thì tại thời gian báo cáo giải trình như : khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, những khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê kinh tế tài chính dài hạn tại thời gian báo cáo giải trình .
Vốn chủ sở hữu là phần gia tài thuần của doanh nghiệp, thuộc chiếm hữu của cổ đông và phần còn lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả .

3. Số ngày phải thu đánh giá hiệu quả của việc thu hồi các khoản phải thu

Công thức tính: 365 X (Phải thu khách hàng bình quân)/ Doanh thu thuần

Trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là chỉ số để đánh giá hiệu quả của việc tịch thu những khoản phải thu ( Bao gồm phải thu người mua và thương phiếu phải thu ). Nó chỉ ra rằng doanh nghiệp có tổng những khoản phải thu bằng bao nhiêu tháng lệch giá của mình ( Để xem xét doanh nghiệp mất bao nhiêu tháng để tịch thu khoản phải thu ). Một doanh nghiệp luôn mong ước hoàn toàn có thể tịch thu được những khoản phải thu sớm nhất hoàn toàn có thể. Vì vậy, họ sẽ cần tìm hiểu xem thực trạng không tịch thu được lê dài trong bao lâu .
Ngoài ra doanh nghiệp cũng cần quản trị những khoản phải thu không bị tồn dư trong thời hạn dài. Nếu việc tịch thu bị chậm hơn so với điều kiện kèm theo được cho phép, họ hoàn toàn có thể cẩn phải chấm hết thanh toán giao dịch .
Số ngày phải thu càng thấp cho thấy năng lực quản trị nợ công của doanh nghiệp càng tốt. Mỗi ngành kinh doanh sẽ có số ngày tồn dư trung bình khác nhau, phụ thuộc vào vào đặc tính của ngành đó .
Ở những doanh nghiệp sản xuất, số ngày phải thu trung binh khoảng chừng 30 đến 90 ngày. Trung bình của Top 200 doanh nghiệp trên thị trường có chỉ số phải thu là 46, trung bình ngành hóa chất là 47. Phải thu người mua trung bình bằng trung bình cộng giá trị phải thu người mua kỳ này và kỳ trước gần nhất

4. Thời gian quay vòng hàng tồn kho / Thời gian tồn kho bình quân phản ánh khả năng quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp

Công thức tính: Hàng tồn kho / Doanh thu trung bình 1 tháng

Trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là chỉ số này phản ánh năng lực quản trị hàng tồn dư của doanh nghiệp hiệu quả và hài hòa và hợp lý hay không. Nó cho thấy doanh nghiệp có lượng hàng tồn dư bằng bao nhiêu tháng lệch giá ( để xem doanh nghiệp cần bao nhiêu tháng để giải phóng lượng hàng tồn dư trong hiện tại ) Cũng có trường hợp đơn vị sản xuất sử dụng giá vốn bán hàng thay vì lệch giá ở mẫu số. Số dư hàng tồn dư càng nhiều có nghĩa là đồng tiền của bạn càng thư thả, nên nếu hoàn toàn có thể, lý tưởng nhất là thực thi việc phân phối sản phẩm & hàng hóa mà không có hàng tồn dư. Con số bảo đảm an toàn của chỉ số này là từ 0.5 – 1 tháng .

5. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng tổng nguồn vốn

Công thức tính: Lợi nhuận ròng (LN Sau thuế) / Tổng tài sản bình quân (Tổng nguồn vốn)

Tổng tài sản trung bình bằng trong bình cộng tổng tài sản kỳ này và kỳ trước gần nhất .
Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN .
Trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng tổng nguồn vốn ( Tổng tài sản ) góp vốn đầu tư để sinh lợi nhuận. Nó cho thấy doanh thu sau thuế sinh ra là bao nhiêu khi doanh nghiệp góp vốn đầu tư hàng loạt gia tài đã gồm có những khoản nợ như tiền vay. Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng gia tài của doanh nghiệp, biểu lộ việc một đồng gia tài tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Nếu tỷ số này thấp, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nên dừng việc kinh doanh lại và góp vốn đầu tư vào những mảng có doanh thu cao như sàn chứng khoán ( Thực tế thì không dễ như vậy ). Trung bình Top 200 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường có ROA là 5.2 %, nghành hóa chất là 3.8 %

6. Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh thu (%) – Biên lợi nhuận hoạt động 

Công thức tính: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh / Doanh thu X 100

loi-nhuan-doanh-nghiep

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó :

– Doanh thu thuần: là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ những khoản giảm trừ như: các khoản giảm giá hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, thuế xuất nhập khẩu.

– Giá vốn hàng bán: được hiểu một cách đơn giản nhất là toàn bộ khoản chi phí bỏ ra để cấu thành nên sản phẩm.

– Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán gồm có: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công trực tiếp.

– Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi vay tài chính, các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

– Chi phí tài chính: là các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động tài chính. Đây là chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp, là tỷ suất lợi nhuận sinh ra từ tất cả các hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các hoạt động ngoài lĩnh vực kinh doanh chính như các hoạt động tài chính) của công ty.

Biên doanh thu hoạt động giải trí của doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .
Nếu một doanh nghiệp nỗ lực trong việc giảm tỷ suất giá vốn hàng bán, cắt giảm ngân sách, cải tổ tỷ suất ngân sách bán hàng và quản trị doanh nghiệp trên lệch giá, cải tổ những khoản thu kinh tế tài chính thì ỷ suất này chắc như đinh sẽ tăng. Các bạn hãy cố gắng nỗ lực coi trọng không chỉ lệch giá mà cả tỷ suất lợi nhuận nữa. Trung bình Top 200 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường có biên doanh thu hoạt động giải trí là 29.3 % và ngành hóa chất khoảng chừng 20 %

7. Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu – Hệ số tự tài trợ 

Công thức tính: Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả
Tài sản thuần ( vốn chủ sở hữu ) là tổng hợp gia tài từ khoản tiền góp vốn đầu tư của những cổ đông ( tiền vốn cổ đông ) và khoản doanh thu ròng dược doanh nghiệp giữ lại ( doanh thu giữ lại ). Chỉ số này cho thấy vốn chủ sở hữu có tỷ suất bao nhiêu so với tổng tài sản. Người ta cũng gọi chỉ số này là tỷ suất vốn chủ chiếm hữu .
Tài sản thuần ( vốn chủ sở hữu ) của doanh nghiệp càng nhiều càng hoàn toàn có thể nói rằng thực trạng kinh tế tài chính của công ty đó tốt chính do khi đó doanh nghiệp không bị vướng mắc đến những khoản nợ phải trả lãi suất vay hay trái phiếu ( cần phải trả lãi cho người mua trái phiếu công ty ) .
Tỷ lệ này cũng biểu lộ cơ cấu tổ chức và tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Tỷ lệ này < 2 thường được xem là bảo đảm an toàn nhưng những doanh nghiệp ngành bất động sản, ngành sản xuất sử dụng nhiều vốn thường có tỷ suất > 2. Trung bình của top 200 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường là 2.1. Ngành hóa chất là 1.6

8. Vòng quay tổng tài sản (lần)

Công thức: Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân 

Tổng tài sản trung bình bằng trung bình cộng giá trị tổng tài sản kỳ này và kỳ trước gần nhất. Chỉ số này đánh giá hiệu suất của tổng nguồn vốn ( tổng tài sản ). Tức là với mỗi đồng gia tài có bao nhiêu đồng lệch giá được tạo ra .
Nếu doanh nghiệp nào có năng lực kiếm được càng nhiều lệch giá với tổng tài sản hạn chế, thì doanh nghiệp đó càng kinh doanh hiệu quả. Tỷ số này càng cao thì tỷ suất quay vòng càng cao, có nghĩa tổng tài sản có hiệu suất tốt
Chỉ số này có sự độc lạ lớn tùy thuộc vào doanh nghiệp có nắm giữ nhiều gia tài cố định và thắt chặt hay không, hoặc là tùy thuộc vào ngành sản xuất kinh doanh. Trung bình top 200 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường có vòng xoay gia tài là 0.4. Trung bình ngành hóa chất là 1 .

9. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%) phản ánh sự tăng trưởng của doanh nghiệp

Công thức: (Doanh thu kỳ này – Doanh thu kỳ trước) / Doanh thu kỳ trước X100

QoQ % : Tăng trưởng so với quý liền trước
Y0Y % : Tăng trưởng so với năm liền trước .
Chỉ số kinh tế tài chính này phản ánh tăng trưởng của một doanh nghiệp, tỷ suất này càng cao càng đồng nghĩa tương quan với năng lực tăng trưởng của doanh nghiệp cũng cao. Việc nhìn nhận xem công ty có liên tục tăng trưởng hay không là một việc khó, tuy nhiên, nếu tỷ số tăng trưởng lệch giá trong hơn 3 năm liên tục, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập mức độ tăng trưởng ấy. Tuy vậy, nếu tổng tài sản tăng lên thì đó lại là tín hiệu nguy hại. Điều quan trọng là những bạn cần giữ cho tỷ suất tăng trưởng của tổng tài sản ở dưới mức của tỷ suất tăng trưởng lệch giá. Con số bảo đảm an toàn của chỉ số này là trên 10 % – 20 %

10. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Công thức: (Lợi nhuận thuần HĐ SXKD kỳ này – Lợi nhuận thuần HĐSXKD kỳ trước) / Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước X100

QoQ % : Tăng trưởng so với quý liền trước
Y0Y % : Tăng trưởng so với năm liền trước .
Tỷ lệ này cùng với tỷ suất tăng trưởng lệch giá ở mục trên sẽ là địa thế căn cứ giúp tất cả chúng ta phán đoán tính doanh thu cũng như tính tăng trưởng của một doanh nghiệp. Trong một cơ cấu tổ chức doanh thu cơ bản, sự thắng bại nằm ở việc hoàn toàn có thể làm tăng tỷ suất tăng trưởng của lệch giá và doanh thu thuần từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh đến đâu. Ở chỉ số này, còn số mong ước là trên 10 %

11. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS) và P/E 

Công thức: Lợi nhuận ròng / Số cổ phiếu phát hành

Là doanh thu trên một CP. Chỉ số này là chìa khóa giúp những nhà đầu tư đánh giá một doanh nghiệp. Chỉ số này cho ta biết nếu như chia doanh thu sau thuế cho số lượng CP đã phát hành, phần doanh thu thu được trên mỗi CP là bao nhiêu. Tùy thuộc vào số CP phát hành mà chỉ số này sẽ có sự độc lạ, thế cho nên việc đưa ra một số lượng mong ước cho chỉ số này là khó. Đối với những công ty trên đầu tư và chứng khoán, nhà đầu tư sẽ so sánh giá CP với chỉ số này – P. / E để làm cơ sở đánh giá xem có nên góp vốn đầu tư sàn chứng khoán hay không ?

P/E = Giá thị trường của một cổ phiếu / EPS. 

Chỉ tiêu này cho biết với một đồng doanh thu ròng mà doanh nghiệp thu được ( EPS ), nhà đầu tư sẵn sàng chuẩn bị bỏ bao nhiêu đồng cho giá của một CP doanh nghiệp. Hoặc cũng hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn thuần khác về P. / E đó là số năm để tịch thu vốn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp này. Cổ phiếu có P. / E < 8-10 lần thường được xem là hài hòa và hợp lý, nhưng với doanh nghiệp có EPS dự kiến tăng trưởng cao trong tương lai ( kỳ vọng nhà đầu tư quá cao ) thì hoàn toàn có thể sẽ có mức P. / E cao hơn trung bình ngành. Top 200 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường có P. / E là 15.4. Trung bình ngành hóa chất là 12.6

12. Giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu – BVPS 

Công thức: Tài sản thuần (Vốn CSH) / Số cổ phiếu phát hành

Trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là chỉ số kinh tế tài chính dành cho những nhà đầu tư. Chỉ số này cho ta biết nếu như giờ đây một công ty giải thể và cần phải phân loại gia tài cho những cổ đông, một CP sẽ tương ứng bao nhiêu tiền. Khi so sánh với khoản tiền góp vốn đầu tư của bạn thì bạn sẽ biết được mình lỗ hay lãi. BVPS là giá trị của phần vốn chủ sở hữu trên một CP theo sổ sách của báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỳ gần nhất hay còn gọi là giá trị sổ sách của một CP .
Theo quan điểm của Trần Việt, BVPS khi so sánh với giá trị trường của một CP, tất cả chúng ta sẽ thấy được phần vốn chủ sở hữu được biểu lộ trong giá thị trường của một CP, phần còn lại là kỳ vọng và cảm hứng của nhà đầu tư .

13. ROE – Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Công thức: Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu bình quân. 

Vốn chủ sở hữu trung bình bằng trung bình cộng giá trị vốn chủ sở hữu kỳ này và kỳ trước gần nhất. Chỉ tiêu ROE cho biết hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, bộc lộ qua việc một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. Con số này sẽ đổi khác tùy theo ngành và tỷ suất đòn kích bẩy kinh tế tài chính ( A / E ) được doanh nghiệp sử dụng .
Khi tìm kiếm doanh nghiệp để góp vốn đầu tư thì nên chăm sóc đến những doanh nghiệp có ROE cao hơn mức trung bình ngành. Trung bình của Top 200 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường có ROE là 10.9 %. Ngành hóa chất là 7.2 %
Bài viết này đã giúp quý fan hâm mộ có cái nhìn rút gọn và tập trung chuyên sâu hơn so với những chỉ số đặc biệt quan trọng quan trọng khi điều tra và nghiên cứu một doanh nghiệp trên kinh doanh thị trường chứng khoán .
Quý anh chị hoàn toàn có thể gửi những câu hỏi hoặc những yếu tố vướng mắc vào những kênh liên hệ phía dưới .
— — — — — — — — — — — —

Về tớ – Trần Việt MB

  • Gương mặt tư vấn tài chính xuất sắc trên Website MB Ageas: Tại đây 
  • Vietnamnet: Tại đây

— — — — — — — — — — — –

Lĩnh vực hoạt đông tại MB Group

1. Tư vấn bảo hiểm nhân thọ Quân đội MB Ageas (BHNT Quân đội)(Tớ luôn cam kết nếu không tư vấn đầy đủ hoàn tiền 100%)

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán tại Chứng khoán MB – MBS.

3. Tư vấn đầu tư quỹ mở MB Capital.

4. Coaching Tư vấn Tài chính

Bạn hoàn toàn có thể chỉ dành 5 phút mở thông tin tài khoản Ngân hàng quân đội để nhận được chủ trương :

  • Miễn 6 loại phí ngân hàng: Phí quản lý tài khoản; phí chuyển tiền trọn đời; Phí thông báo số dư biến động; Phí duy trì, Phí rút tiền, Phí phát hành
  • Miễn phí Số đẹp + Tài khoản số điện thoại

Mình gửi link ĐK tương hỗ mở thông tin tài khoản : Tại đây

4. Khoá học:” Money Game Winner – Chiến thắng trò chơi tiền bạc”, mình có xây dựng và triển khai khoá học ưu đãi 599.000 đồng trong 3 buổi học liên tục (Giá gốc 1.800.000 đồng). Bạn có thể xem tại đây

— — — — — — — — — — — –

Hỗ trợ miễn phí

  • Điều chỉnh tư vấn hợp đồng bảo hiểm lỗi.
  • Hỗ trợ quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của 18 công ty trên thị trường

— — — — — — — — — — — –

Một số kênh liên hệ:

  1. Nhóm Zalo dành cho khách hàng đang tìm hiểu: Tại đây
  2. Nhóm Facebook hỗ trợ tư vấn viên” Tại đây  / Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn viên: Tại đây
  3. Nhóm Chia sẻ giá trị về Kỹ năng làm cha mẹ: Tại đây

Kênh mạng xã hội
1. Fanpage : Trần Việt MB
2. Zalo : 090.226.1286

3. Email: info@tranvietmb.com / tranviet.mbageas@gmail.com.

4. Website : Trần Việt MB
5. Youtube : Trần Việt MB

You may also like

Để lại bình luận